Categories
Debate News opinion

Which party says what? – Standpunten voor de verkiezingen

Scroll naar beneden voor Nederlands!

As the elections are coming up we looked into how feminist topics are represented in the different party programs. The many parties (see the whole list here) on the same political spectrum often have similar viewpoints on many topics, though differ in the main focus of its program or in the detailed explanation per topic. In this article we will explain feminist viewpoints on 3 topics of a selection of parties, with finally the main focus per party. For a detailed explanation of the opinions and goals per party it is recommended to check out their website and party program. Last week, the CPB (Centraal Planbureau) made a calculation of the impact and costs of each program, which is very interesting and clarifying (at least for me) to see the differences between parties, you can check it out here.

Hope it helps you in making up your mind before March 17! Please use your voting right as we wrote here before.

Rights for women / lgbtqia+ / immigrants / fighting racism 
This is a very broad topic touched upon by many parties. BIJ1 especially has a very in depth explanation of how to fight systemic racism and have equal rights for minority groups. A ministry of equality, clear legal definitions of the many forms of racism, as well as enabling menstruation leave are part of their program. Other goals on this topic, that can also be found at other progressive parties (like D66, GROENLINKS, P.v.d.A, P.v.d.D, SP, Volt) are free childcare, equal pay for people with a disability, equal rights for migrant workers as Dutch colleagues, treating sex work the same as other jobs, colonial apologies + financial payback, stricter and stronger enforcement of hate crime, a women’s quota, and abolish mandatory gender registration. Though this topic seems to be elaborated more every election year, there is still a long way to go to actually get all these necessary rights legally implemented, as well as really bringing about systemic and cultural change.

Social protection
Moving from private organisations towards public ones in order to have more social protection seems to be the trend in most parties. Social protection is important to ensure basic human rights. Social protection is here understood as securing that people get help when they get sick, having opportunities for everyone to find a job and get education, and secure help whenever people lose their income both financially but also in terms of housing. Parties that really focus on this, such as Socialistische Partij (SP) and Partij van de Arbeid (P.v.d.A) strive for protection by: a public healthcare organisation without deductible insurance (eigen risico), zero tuition fee for students, public pension funds, a national public bank, financial help for sport and music for children in poor families, increasing the minimum wage, and requiring a work guarantee for people that lose their jobs because of the corona crisis. Many other left-wing parties agree and also highly expand on these goals!

Climate crisis
Even though almost everyone wants to invest in the climate crisis, some seem to want it as little as possible and mainly aim to invest in nuclear power plants, (such as the governing party right now). GROENLINKS and Partij voor de Dieren (P.v.d.D) have the biggest focus on this topic and want among others: a CO2 tax, stopping the bio-industry, investing in clean energy, less livestock, ban single-use plastics, and connecting more nature reserves. Though these 2 parties have the largest focus on the climate crisis, all parties mentioned before (and below) agree that such or similar climate measures must happen. 

Main focus per party mentioned in this article (in 1 sentence, so certainly not all-encompassing!)
With the many selectable parties for parliament there is a lot of overlap in their opinions and goals. However, the history and main focus does differ between the parties, and might clarify some main differences. Below you find a 1 sentence description per party. 1 sentence! So easy to read but definitely limited! Be aware that this is my interpretation based on the history of the party, their current party programs and promotion materials. You can click on the party to go to their in depth program.

BIJ1: Representing minority groups, fighting systemic racism and inequality.

D66: More direct democracy and equal opportunities, pro EU.

GROENLINKS: Fighting the climate crisis through justice for all.

SP (Socialistische Partij): Equality for all, give people a voice through referenda, less power to the EU more local policy.

P.v.d.A (Partij van de Arbeid): Social and economic equality, especially for the working class.

P.v.d.D (Partij voor de Dieren): Fighting the climate crisis and bio-industry, give people a voice through referenda.
Volt: Solving problems on a European level.

—————————— Nederlands ——————————

Met de verkiezingen in aantocht hebben we gekeken naar hoe feministische onderwerpen terugkomen in de verschillende partijprogramma’s. De vele partijen (zie hier de hele lijst) in hetzelfde politieke spectrum hebben vaak vergelijkbare standpunten, maar verschillen vooral in de hoofdfocus of in de specifieke uitwerking van de standpunten. Voor een gedetailleerde omschrijving van de partijprogramma’s is het aanbevolen om de website van de partij te raadplegen. Afgelopen week heeft het CPB (Centraal Planbureau) een berekening gemaakt van de impact en kosten van ieder partijprogramma, erg interessant en verhelderend (in ieder geval voor mij) om zo de verschillen tussen de partijen te zien, bekijk het hier.

Hopelijk helpt dit om je keuze te maken voor 17 Maart! Maak gebruik van je stemrecht, zoals we hier eerder ook schreven.

Rechten voor vrouwen / lgbtqia+ / immigranten / bestrijding racisme 
Dit is een erg breed onderwerp wat in veel partijen terugkomt. Vooral BIJ1 heeft een erg gedetailleerd uitleg hoe ze racisme willen bestrijden, en gelijke rechten voor minderheden te realiseren. Een Ministerie van Gelijkwaardigheid, wettelijke definities van de verschillende vormen van racisme, evenals het mogelijk maken van menstruatieverlof staan in hun programma. Andere standpunten in dit onderwerp, die ook terugkomen in andere progressieve partijen (zoals D66, GROENLINKS, P.v.d.A, P.v.d.D, SP, Volt) zijn gratis kinderopvang, gelijk loon voor mensen met een handicap, gelijke rechten op het werk voor migranten als voor Nederlandse collega’s, sekswerk hetzelfde behandelen als ieder andere baan, koloniale excuses + financieel rechtsherstel, strenger en harder optreden tegen haatmisdrijven, een vrouwenquota, en het afschaffen van verplichte gender registratie. Ondanks dat dit onderwerp ieder verkiezingsjaar steeds uitgebreider wordt besproken in de programma’s, is er nog een lange weg te gaan om ook daadwerkelijk deze noodzakelijke wetten te krijgen, en om daarna werkelijk systemische en culturele verandering teweeg te brengen.

Sociale bescherming
De verschuiving van privaat naar publiek om meer sociale bescherming te bieden, lijkt de trend bij de meeste partijen. Sociale bescherming is belangrijk om fundamentele mensenrechten te waarborgen. Onder sociale bescherming wordt hier verstaan: ervoor zorgen dat mensen hulp krijgen als ze ziek worden, iedereen de kans bieden een baan te vinden en onderwijs te volgen, en hulp krijgen wanneer mensen hun inkomen verliezen zowel financieel als op het gebied van huisvesting. Partijen die zich hier vooral op richten, zoals de Socialistische Partij (SP) en Partij van de Arbeid (PvdA) streven naar bescherming door: een publieke zorgorganisatie zonder eigen risico, geen collegegeld meer voor studenten, publieke pensioenfondsen, een nationale openbare bank, financiële hulp voor sport en muziek voor kinderen in arme gezinnen, verhoging van het minimumloon en het eisen van een werkgarantie voor mensen die hun baan verliezen als gevolg van de corona crisis. Veel andere linkse partijen zijn het hiermee eens en hebben ook een uitgebreide uitwerking van deze standpunten!

Klimaatcrisis
Hoewel bijna iedereen wil investeren in de klimaatcrisis, lijken sommigen dit zo min mogelijk te willen doen door vooral te investeren in kerncentrales (zoals de huidige regeringspartij). GROENLINKS en Partij voor de Dieren (PvdD) hebben de grootste focus op dit onderwerp en willen onder meer: CO2 belasting, afschaffen van de bio-industrie, investeren in schone energie, verkleinen van de veestapel, een verbod op wegwerp plastic, en grotere stukken natuur verbinden. Hoewel deze 2 partijen de grootste focus hebben op de klimaatcrisis, zijn alle eerder (en hieronder) genoemde partijen het erover eens dat dergelijke of vergelijkbare klimaatmaatregelen hard nodig zijn.

Hoofdfocus per partij genoemd in dit artikel (in 1 zin, dus zeker niet allesomvattend!)
Met de vele verkiesbare partijen tijdens deze verkiezingen is er ook vrij veel overlap in hun opvattingen en doelstellingen. De geschiedenis en de belangrijkste focus verschillen wel vaak tussen de partijen en kunnen zo belangrijke verschillen verduidelijken. Hieronder vind je per partij een omschrijving van 1 zin. 1 zin! Dus makkelijk te lezen maar sowieso beperkt! Besef dat dit mijn interpretatie is op basis van de geschiedenis van de partij, hun huidige partijprogramma’s en promotiemateriaal. Klik op een partij om naar hun uitgebreide verkiezingsprogramma te gaan.

BIJ1: Vertegenwoordiging van minderheidsgroepen, bestrijding van systemisch racisme en ongelijkheid.

D66: Meer directe democratie en gelijke kansen, pro EU.

GROENLINKS: De klimaatcrisis bestrijden door rechtvaardigheid voor iedereen.

SP (Socialistische Partij): Gelijkheid voor iedereen, geef mensen een stem door middel van referenda, minder macht aan de EU, meer lokaal beleid.

P.v.d.A (Partij van de Arbeid): Sociale en economische gelijkheid, zeker voor de arbeidersklasse.

P.v.d.D (Partij voor de Dieren): De klimaatcrisis en bio-industrie bestrijden, geef mensen een stem door middel van referenda.
Volt: Problemen oplossen op Europees niveau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.