Categories
Debate opinion

Why you should vote – Gebruik je stemrecht!

A history of Dutch voting rights

Scroll below for English!

De verkiezingen komen eraan! Op woensdag 17 Maart kunnen we onze stem laten horen. Ondanks dat veel mensen mogen stemmen, lijkt niet iedereen gebruik te maken van dit privilege. Tijdens de vorige verkiezingen, in 2017, kwam er meer dan 18% van de stemmers niet opdagen, in 2012 waren er zelfs 25% niet-stemmers! Best veel als je het mij vraagt.

Waarom stemmen mensen niet? Een argument dat ik vaak hoor is “mijn stem maakt toch geen verschil”, “één stem verandert de uitslag niet”. Sommigen zeggen niet veel interesse te hebben in de politiek, of weten simpelweg niet waarop ze moeten stemmen. De grootste groep van niet-stemmers, kwam ik hier op NOS achter, heeft geen vertrouwen meer in de politiek. Om de waarde van het stemrecht iets beter te vatten, is het denk ik belangrijk om de totstandkoming van dit recht op te graven.

Het Nederlands stemrecht in een notendop
Het recht om te stemmen was niet altijd vanzelfsprekend in Nederland. Het stemrecht zoals we het nu kennen voor mensen in NL is er sinds 1983. 1983! Het jaar dat ‘99 Luftballons’ van Nena uitkwam, en het jaar waarin mensen als Donald Glover en Amy Winehouse zijn geboren, evenals Kim Jong-Un..

Maar laten we beginnen bij het begin: 1815 het eerste jaar dat mensen konden stemmen voor de Tweede Kamer. Een klein groepje kreeg dit privilege: alleen de extreem rijke mannen ouder dan 23 jaar. Dit kwam uiteindelijk neer op een kleine 4% van de bevolking. In de daaropvolgende decennia werd het stemrecht langzaam maar zeker uitgebreid naar een grotere groep mensen:

 • 1850: niet alleen de extreem rijke mannen boven de 23, maar ook de erg rijken konden stemmen. Zolang je maar genoeg belasting betaalde, wat je deed als je genoeg grond bezat. Genoeg kwam hier neer op een grondbezit van meer dan 2 voetbalvelden.
 • 1887: redelijk rijke mannen ouder dan 23 jaar mochten nu ook stemmen, wat neerkwam op zo’n 25% van alle mannen ouder dan 23. Vanaf dit jaar werd er ook expliciet vermeld dat het stemrecht enkel voor mannen was. De vanzelfsprekendheid dat alleen mannen mochten stemmen lag namelijk onder vuur. Dit kwam doordat Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs hier openlijk vraagtekens over uitte en de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht startte. 
 • 1896: in plaats van enkel te kijken naar de belasting die mannen betaalde, was het betalen van genoeg huur / een hoog salaris / veel geld in bezit / een hoge opleiding ook een genoeg voor mannen om het stemrecht  te krijgen. Om daadwerkelijk te kunnen stemmen was wel lastig voor deze groep door de ontmoedigende administratieve rompslomp.  
 • Het duurde zo’n 20 jaar voor de Vereeniging van Vrouwenkiesrecht om verandering in stemrechten teweeg te brengen: 1917 werd het eerste jaar dat vrouwen verkozen konden worden, het zogenaamde passieve stemrecht. Twee jaar later mochten vrouwen ook stemmen, het actieve stemrecht. Vanaf nu konden alle vrouwen en mannen boven de 23 jaar stemmen. Hoewel, alleen als je de Nederlandse nationaliteit had en ook in Nederland woonde. Inwoners van Indonesië, Suriname, en de Antillen -allemaal deel van het Koninkrijk der Nederlanden destijds- kregen het privilege nog niet.
 • Een aantal decennia later, in 1972 werd de leeftijd vanaf wanneer je mocht stemmen verlaagd van 23 naar 18 jaar. De minimum leeftijd van het passieve stemrecht werd in 1983 ook verlaagd naar 18 jaar. 
 • Net 10 jaar geleden veranderde de politieke relatie met de Antillen, waardoor Curaçao en Sint-Maarten net als Aruba onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk werden. Bonaire, Sint Eustatius, en Saba werden bijzondere gemeenten. Door deze aanpassingen kregen deze eilanden -dus pas in 2010- ook het recht om te stemmen voor de Tweede Kamer.

Laat je stem horen!
De geschiedenis hierboven laat zien dat er lang is gevochten voor het stemrecht. Als je dit jaar bevoorrecht bent om te stemmen op 17 Maart, doe het! Zorg dat de vele moeite die genomen is om jou stemrecht te geven niet voor niets is geweest. Met het stemrecht krijg je nu de kans om te kiezen welke richting de politiek op gaat. Slechts 1x in de 4 jaar heb je de mogelijkheid om daadwerkelijk te kiezen welke partij meer zetels krijgt in de Tweede Kamer. Dit is daarom een belangrijk moment om politieke verandering teweeg te brengen. Niet iedereen had (en heeft) altijd het recht om te stemmen gehad in Nederland, en nog steeds op veel plekken ter wereld is dit recht verre van vanzelfsprekend. 

Het is waar dat één stem hoogstwaarschijnlijk de uitslag van de verkiezingen niet zal veranderen, maar de som van alle stemmen wél. Maak deel uit van een golf van verandering, motiveer mensen om je heen om ook te stemmen. Je bent geen afgezonderd individu, maar maakt deel uit uit van een groter geheel, alleen samen maak je de stemmen waardevol. Als je geen vertrouwen meer hebt in de politiek moet je juist stemmen, zodat je kan kiezen wie meer macht krijgt en kan je dus zorgen voor (naar jouw mening) meer betrouwbaardere mensen in de politiek. Als je niet stemt worden andermans stemmen meer waard, en zij stemmen zeker niet altijd voor wat jij belangrijk vindt. Dus laat je eigen stem ook meetellen. Tot slot, als niet weet op wie je moet stemmen, check dan deze websites om gemakkelijk uit te vogelen welke partijen jouw standpunten vertegenwoordigen https://stemwijzer.nl/  https://welkepartijpastbijmij.nl/.

—————— English ——————

Elections are coming up! On Wednesday 17 March we can make our voices heard. Though currently many people in the Netherlands have the right to vote, not everyone seems to make use of this privilege. During the last elections, in 2017, more than 18% of the rightful voters didn’t show up to vote, in 2012 there were even 25% of non-voters! That’s quite massive if you ask me.

Why don’t these people vote? An argument I hear non-voters often use is “my vote doesn’t make a difference anyway”, “one vote won’t change the outcome of the elections”. Some people say to not have that much interest in politics, or just don’t know which party to vote for. The largest group of non-voters, I found out here at NOS, lost trust politics. To understand the value of the right to vote, I think it’s important to know the history of this right.

Dutch voting rights history in a nutshell
Going back in time, the right to vote was not always that common. The current voting allowance for people in the Netherlands is apparent only since 1983. 1983! That’s when ‘99 Luftballons’ by Nena came out, and the year that people like Donald Glover and Amy Winehouse were born, as well as Kim Jong-Un…

But let’s go back to where it started: 1815 the very first year people could vote for the ‘House of representatives’ (de Tweede Kamer). Few got the privilege: only extremely rich men that were older than 23 years. Resulting in barely 4% of the population. In the following century, the voting right was slowly but surely expanded to more people:

 • 1850: not only the very few extremely wealthy men above 23 years could vote, also the very rich. As long as you would pay enough taxes, which was when you would own enough land. Enough meaning more than 2 football fields.
 • 1887: sort of rich men above 23 years old got voting rights as well. This meant around 25% of all men older than 23. This year the law would explicitly add that voting rights were only for men, as now the ‘commonality’ of only men voting was publicly questioned by the wealthy women Wilhelmina Drucker and Aletta Jacobs. Drucker and Jacobs had by then founded the ‘Association for women’s voting rights’ (Vereeniging voor vrouwenkiesrecht).
 • 1896: instead of looking only at the amount of taxes paid by old enough men, also men that paid high enough rent / had a high salary / enough money / great education got them voting rights as well. To really receive a voting-paper it took quite some administrational hassles though.
 • It took around 20 years for the association for women’s voting rights to create change in the voting system: 1917 became the first year women could be elected, a so-called passive voting right. Two years later women were also permitted to vote, the active voting right. So now women and men older than 23 could vote. Only if you had the Dutch nationality and were living in The Netherlands in Europe though. People living in Indonesia, Surinam, or the Antilles -at that time all part of the Dutch Kingdom- did not get the voting privilege yet.
 • Fast forward: in 1972 the voting age was lowered from 23 to 18 years old. The minimum age for the passive voting right was lowered to 18 in 1983.
 • The political relationship with the Antilles changed just 10 years ago, making Curacao and Sint Maarten like Aruba independent countries within the Dutch Kingdom. Bonaire, Sint Eustatius, and Saba became so-called special municipalities. These changes made -finally in 2010- voting for the ‘House of representatives’ (de Tweede Kamer) a right for the citizens on these islands as well.

Make your voice heard!
As the above timeline shows, the right to vote has been long fought for. If you are so fortunate to have this right on March 17 2021, use it! The long endeavor to get these rights to you should not be set aside, with this right you finally get a chance to change the political direction we take. Only once every 4 years you have this explicit power to choose how many seats each party will get in parliament. This is a very important moment to change anything you want politically to be changed. People did not always have this right in NL and still in many places in the world people don’t have this right.

It is true that one vote likely won’t change the outcome of the elections, but the sum of all votes does. Be part of a wave of change, encourage people around you to vote as well. You are not a separate individual, you are part of a bigger group of people that only together make the votes count. In case you don’t trust politics, use your vote to change who gets political power and therewith get what you find more trustworthy politicians in power. If you don’t vote, other people’s vote will be more important, and they definitely don’t all vote for what you stand for. So make your own voice count as well. Lastly, if you don’t know who to vote for check out these easy questionnaires that show with which parties your opinion resonates, https://stemwijzer.nl/ https://welkepartijpastbijmij.nl/.

Bronnen / Sources
https://nos.nl/collectie/11672/artikel/2162970-waarom-blijven-miljoenen-mensen-weg-van-de-stembus-en-wie-zijn-het
https://www.nvvh.nl/docs/DD1_pag._8_website.pdf
https://app.nos.nl/op3/kiesrecht/
https://joop.bnnvara.nl/opinies/algemeen-kiesrecht-werd-1919-ingevoerd
https://nos.nl/artikel/190167-antillen-wat-er-verandert.html
https://atria.nl/nieuws-publicaties/vrouwen-in-de-politiek/vrouwenkiesrecht-op-voormalige-nederlandse-antillen/

One reply on “Why you should vote – Gebruik je stemrecht!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.